Doradzamy w zakresie
REACH, MSDS, CLP
Transportu ADR

Zmiany w ustawie o ochronie środowiska

Nastąpiły zmiany w zakresie ustawy o ochronie środowiska. Ustawa z dnia 23 lipca 2015, obejmująca zmianę ustawy, wdraża dyrektywę Parlamentu  Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 dotycząca kontroli zagrożeń poważnymi awariami w zakresie substancji niebezpiecznych. Dostosowanie regulacji do nowych wymagań ma nastąpić między innymi po przez:

- wydanie nowych rozporządzeń, które mają zastąpić te obowiązujące obecnie.

Nowe regulacje mają na celu zapewnienie większego poziomu z zakresu ochrony skierowanej zarówno w kierunku społeczeństwa jak i środowiska naturalnego. Ma to objąć między innymi systemy oraz procedury z zakresu kontroli zagrożeń. Wiąże się to również z wykazem określonych substancji. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na wzmocnienie kontroli, uszczegółowienie przepisów i innych działań, które mają przynieść większe bezpieczeństwo.

Należy tu również zauważyć, że dyrektywa nakłada na państw członkowskie obowiązek związany z przekazaniem (KE) do dnia 30.09.2019 roku, właściwego raportu, który ma dotyczyć procesu wdrożenia. Powinien on obejmować informacje o liczbie zakładów, liczbie opracowanych raportów z zakresu bezpieczeństwa. Dodatkowo powinny się tam znaleźć plany operacyjno-ratownicze oraz ich aktualizacja. Dotyczy to również ich kontroli oraz nałożonych sankcjach.